Søfartstyrelsens STCW 1-1, 1-3, 1-4 Kurser

Søsikkerhedskurser er en nødvendighed hvis du skal arbejde på Femern Bælt, enten som fastansat eller du skal ud og reparere noget, inspicere, lave reportage, fotografere eller noget andet i forbindelse med projektet. Kurserne er certificeret af Søfartstyrelsen via Marineskolen i Nykøbing Falster.

Kursus i Kramnitse Havn

Hvis du bare skal ud på et fartøj for at udføre simpelt arbejde og ind i land igen,
og ikke være en del af besætningen er det nok med et 1 dags kursus, STCW 1-1
som omhandler egen sikkerhed i tilfælde af at du skal i vandet eller
falder i vandet og generel overlevelsesteknik i det våde element.

Ad A-VI/1-1 søsikkerhed
Deltageren skal herunder have teoretisk viden og færdigheder til:
1) iføre sig redningsvest,
2) iføre sig og anvende en redningsdragt,
3) springe sikkert i vandet fra en vis højde,
4) bringe en redningsflåde, der har bunden opad, på ret køl iført redningsvest,
5) svømme iført redningsvest,
6) holde sig flydende uden redningsvest,
7) komme om bord i en redningsbåd eller –flåde fra skibet og fra vandet iført rednings-vest,
8) iværksætte umiddelbare foranstaltninger, der øger chancen for overlevelse under op-hold i
redningsbåd/-flåde,
9) udsætte drivanker,
10) betjene redningsmidlets udstyr,
11) betjene indretninger til positionsangivelse, herunder radioudstyr.

Skal du arbejde fast som en del af besætningen eller på en pram eller andet fartøj er det nødvendigt med ovenstående modul samt modulerne 1-3 og 1-4 altså 3 moduler samlet som vi tilbyder her hos IWAL A/S som en samlet pakke.

Ad A-VI/1-3 grundlæggende førstehjælp
Deltageren skal herunder:
1. kunne vurdere behovet for hjælp til skadede personer og truslen mod egen sikkerhed,
2. have forståelse for kroppens opbygning og funktioner,
3. have forståelse for tiltag, som skal iværksættes umiddelbart i nødsituationer,
og herunder have færdighed i at:
1. lægge en tilskadekommen i korrekt stilling (aflåst sideleje),
2. anvende genoplivningstekniker,
3. standse blødning,
4. iværksætte egnede tiltag til grundlæggende behandling af chok,
5. iværksætte egnede tiltag i tilfælde af brandsår og skoldning, herunder ulykker forårsaget af elektrisk strøm,
6. redde og transportere en tilskadekommen,
7. improvisere bandager og anvende materialer fra nødhjælpskassen

Ad A-VI/1-4 personlig sikkerhed og omsorg for menneskeliv og miljø
Deltageren skal herunder:
1. have kendskab til beredskabsplaner for tiltag, som skal iværksættes i nødsituationer,
2. have kendskab til alarmsignaler og særskilte pligter, som besætningen er tildelt ifølge alarminstruksen; mønstringsstationer; korrekt brug af personligt sikkerhedsudstyr,
3. have kendskab til forholdsregler, som skal iværksættes ved opdagelse af potentiel nødsi-tuation, herunder brand, sammenstød, forlis og indtrængning af vand i skibet,
4. have kendskab til forholdsregler, som skal iværksættes, når alarmsignaler høres,
5. have kendskab til flugtveje og interne kommunikations- og alarmsystemer,
6. have kendskab til følgerne ved forurening af havmiljøet, som skyldes skibets drift eller uheld,
7. have kendskab til grundlæggende procedurer til beskyttelse af miljøet,
8. forstå vigtigheden af altid at følge sikre arbejdsrutiner,
9. have kendskab til tilgængeligt sikkerheds- og beskyttelsesudstyr til beskyttelse mod po-tentielle farer om bord på skibe,
10. kende til forholdsregler, som skal tages før entring af lukkede rum,
11. have kendskab til internationale forholdsregler vedrørende forebyggelse af ulykker og arbejdssikkerhed,
12. evne at forstå ordrer og kommunikere med andre i relation til pligterne om bord i skibe,
13. kende til vigtigheden af at opretholde gode menneskelige relationer og et godt arbejds-fællesskab om bord i skibe,
14. medvirke til at drage omsorg for mennesker og miljø; arbejdsforholdene; individuelle pligter og rettigheder; farerne ved stof- og alkoholmisbrug.